Allez au contenu Allez au menu principal Allez à la recherche Change language

خانه> مقالات علمی و هنری >

پلی استایرن در هنرهای تجسمی معاصر ایران

پلی استایرن در هنرهای تجسمی معاصر ایران


نويسنده : admin | ۲۸ آبان ۱۳۹۵ | بدون نظر
عنوان مقاله: پلی استایرن در هنرهای تجسمی معاصر ایران

کتاب ماه هنر.شهریور ۱۳۹۰٫شماره۱۵۶

نویسنده : محمدیان،مهدی

مقدمه

 

یکی از مشخصات هنر مدرن در عصر حـاضر شناخت هنرمنداز‌ امکانات‌ و ابزار و وسایل جدیدی است که بتواند قوه‌ی تخیل وخلاقیت را در او به‌ وجود‌ آورد.از این‌رو در مراکز آموزشی هـنرهایتجسمی چـه بـه صورت آکادمیک یا غیررسمی و خصوصی‌ معرفی‌ موادو وسایلی که بتواند بـه هـرمند در جهت خلق آثار هنری کمک کندیکی از‌ ضروریات‌ این زمان می‌باشد.از این‌رو اساتید و هنرمندانیکه به صورت تـجربی بـا مـطالعات علمی‌ به‌ چنین‌ قابلیت‌های هنریدسترسی پیدا کردند باید آن را در کارگاه‌ها در اختیار دانشجو یـا مـدرسقرار دهـند‌ تا‌ شاهد پیشرفت هنری و علمی در عرصه‌های تحصیلاتعالی آن می‌باشیم و تأثیرات‌ آن‌ را‌ در جامعه ایران اسلامی تـوسط جـوانانو هـنرجویان مشاهده کنیم.

فوم پلی‌استایرن ضد آتش از جمله پلیمرهایی‌ است‌ که‌ به دلیلداشتن خواص انبساطی و ویژگی‌های خـوب حـرارتی و صوتی مواردکاربردی خاصی‌ دارد.رشد‌ مصرف این فوم در جهان در سال‌های اخیرنشان از اهمیت کاربرد و نـیز ایـجاد زمـینه‌های مصرف‌ جدید‌ برای اینمحصول دارد.

 

در سال‌های اخیر زمینه‌ی کاربرد جدیدی برای فوم پلی‌استایرنضد آتش‌ در‌ کـشور مـعرفی شده است و آن کاربرد‌ این‌ محصول‌ درساختمان‌سازی و به خصوص کاربرد آن در‌ دیوار‌ ساختمان‌ها است،البتهقدمت مـصرف ایـن نـوع فوم در این زمینه،در اروپا به بیش از‌ ۳۰‌ سالمی‌رسد.فوم پلی استایرن ضد آتش‌ بهترین‌ جایگزین برای‌ سفال‌ها‌ ودابیس‌ مـورد اسـتفاده در دیوارها و گچ‌بری‌های‌ تزییناتی‌ می‌باشد.

 

توجه به امکانات،مواد و وسایلی که بتواند قوه‌ی تخیل و ابتکار رادر‌ هـنرمند‌ مـعاصر تـقویت نماید از ضروریات عصر‌ حاضر است.از اینبابت شناخت‌ و آشنایی نسبت به تولیدات گذشته‌ که‌ اساس خـلاقیت‌هایتازه‌اند و خـلق اشـکال یا صورت‌های جدید از ایده‌ها،در هنرهای تجسمیمعاصر تأثیرگذار‌ می‌باشد.

 

پژوهش حاضر با عنایت به تـجربیات‌ مـوجود،به‌ مطالعه‌ی‌ روش‌ها واسلوب‌هایی که‌ از‌ امکانات مواد پلی استایرن(یونولین)در‌ حجم‌سازی،معماری،طراحی‌ صنعتی و چاپ نقش‌سازی به کار گرفته شده اسـت،خواهد پرداخـت.از میان مواد و وسایل‌ مورد‌ مطالعه قرار گرفته،پلیاستایرن و دستگاه برش‌ آن‌ به دلایـل‌ مـتعدد‌ می‌تواند‌ قوه‌ی خلاقیتهنرمندان در عرصه‌ی‌ هنری را افزایش دهد.

 

از خـصوصیات مـهم پلی اسـتایرن،سهولت در برش،ترکیب با مصالحو مواد دیگر،وزن کم‌ و شـکل‌پذیری می‌باشد.

ویژگی‌های فوم‌ پلی‌ استایرن ضد آتش

 

۱-ضد حریق

۲-عایق حرارتی

 

۳-خواص مکانیکی ایده‌آل(مقاومت در برابر فشار و مـبرا نـمودنشوک وارده)

 

۴-غیر حساس بودن به آب

 

۵-توانایی قالب‌گیری بـه‌ بـرش‌ در‌ اشکال مختلف

 

۶-امکان بازیافت

 

۷-هزینه کـم بـه ازای واحـد‌ حجم

 

۸-بالا بودن‌ نسبت‌ سختی‌ به‌ وزن،به طـوری کـه قطعات ساختهشده دارای وزن کم و استحکام خوب هستند.

 

۹-دانسیته پایین(دانه‌بندی با تراکم زیاد و کم)

 

موارد مصرف و کاربرد

 

بیش از پنجاه سـال اسـت که پلی‌ استایرن انبساطی در بسیاری ازکـاربردهای بسته‌بندی جای خود را بـاز کـرده است.علاوه بر آن اینمحصول در ساخت عـایق‌های حـرارتی برای ساختمان‌ها،سردخانه‌ها،تونلانجماد و کانتینرهای حمل مواد به کار برده می‌شود.اغلب تولیدکننده‌هادر‌ صنایع‌ مختلف بـرای عـرضه‌ی محصولات تولیدی خود نیاز بـه بـسته‌بندیدقیق دارنـد تا در هنگام حـمل و نـقل و عرضه محصول خود از آسـیبرسیدن بـه آن‌ها جلوگیری کنند.ویژگی‌هایی نظیر وزن پایین،مقاومتابعادی‌ و حرارتی،پایداری در برابر رطوبت،ضربه‌گیری خوب و قالب‌پذیریعالی پلی استایرن انبساطی در بسته‌بندی و مـحافظت از قـطعات حساسالکترونیکی نقش بسیار مهمی داشته اسـت.علاوه‌براین پایـداری‌ در‌ برابررطوبت و نـیز عـدم فـسادپذیری‌ پلی‌ استایرن انبساطی ایـن محصول را دربسته‌بندی مواد دارویی و غذایی شاخص ساخته است.

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آنبر مصرف محصول

 

فوم پلیـ‌ اسـتایرن‌ ضد آتش از جمله‌ پلیمرهایی‌ است کـه بـه دلیـلداشتن خـواص انـبساطی و ویژگی‌های خوب حـرارتی و صـوتی مواردکاربردی خاصی دارد.رشد مصرف این فوم در جهان در سال‌های اخیربه اهمیت کاربرد و نیز ایجاد زمینه‌های مصرف‌ جـدید‌ بـرای ایـن محصولاشاره می‌کند.

در سال‌های اخیر زمینه‌ی کاربرد جدیدی بـرای فـوم پلی اسـتایرن ضـدآتش بـهترین جـایگزین برای سفال‌ها و دابیس مورد استفاده در دیوارها وگچ‌بری‌های تزییناتی می‌باشد.در حال‌حاضر کاربرد پلی‌ استایرن‌ انبساطیبه جای‌ این مورد،در کشور جایگاه خاص خود را پیدا نکرده به این دلیل کـهگزیده‌ی تولیدی پتروشیمی تبریز از‌ نوع ضد آتش نیست و مصرف آن هنوزبه طور کامل از‌ طرف‌ مراجع‌ ذی‌صلاح تأیید نشده است.۱

 

فوم پلی استایرن اسکترود )SPX( دارای اجزای هوادار می‌باشد کهآن را در حد متوسط ‌‌انعطاف‌پذیر‌ می‌سازد،چگالی کم و هدایت حرارتیکم مـواد پلی اسـتایرن اکسترود شده است.فوم پل استایرن‌ در‌ صنایعدستی،مدل‌سازی‌ به‌ویژه مدل‌های معماری استفاده می‌شود.نام تجاریبرای maoforytS یا spx(rocmaof( است که اغلب به عنوانیک نام‌ عمومی برایت مام فوم‌های پلی‌استایرن به کار می‌رود.

 

تاریخچه‌ی مختصری از پلی استایرن

 

پلی‌استایرن )nerytsyolop(‌ در سال ۱۸۳۹ توسط‌ ادوارد‌ سـیمونکشف شـد وی عطاری در برلین بود که از صمغ درخت عنبر سائل شرقی )nugteews( ترکی به نام صمغ استراک به دست آورد.سیمون متوجهشد از مقطر مواد روغنی بهنام مـنومر احـتمالا‌ با گذشت چند روز ازاکسیداسیون ضـخیم شـده بود.وی به این فرآیند لقب ژل‌اکسید داد.

در سال ۱۸۴۵ شیمی‌دان انگلیس جان بیلد و شیمی‌دان آلمانیاوت ویلهلم فون هافمن نشان دادند که این دگرگونی‌ در‌ همان محلیکه اسـتایرل )lorytsatem( قـرار داشته است،خالی از اکسیژن بـوده اسـت.آنهاماده‌ای به نام )lorytsatem( تجزیه و تحلیل کردند که بعدا نشانداده شد که با مواد شیمیایی به نام dxoloryts یکسان‌ است.درسال‌ ۱۸۶۶ مارکلن بیرتیلو olehtreB nilecraM مورد شناساییدقیق قرار گرفت و به عنوان یک فرآیند پلیمرتراسیون مرفی شد.

 

شیمی‌دان آلمـانی بـه نا هرمون اشتاو دینگر در سال ۱۹۶۵ درپایان‌نامه‌های شیمی آلی‌ به‌ آن نام حاضر یعنی پلی استایرن داد.۲

 

پلی استایرن با دو علامت تجاری spe و spx معرفی می‌شود.پلی استایرن انبساطی به اختصار spe ،پلی استایرن ضد اتش با گرانولیسبک وسفید‌ رنـگ‌ مـی‌باشد.این‌ ماده اولیـن‌بار در سال ۱۹۵۰‌ تولیدگردید.انبساط‌ این‌ محصول در اثر وجود مقداری گاز پنتان است که بهصورت حل نشده در هنگام تولید در داخـل آن محبوس می‌شود.این گازدر‌ اثر‌ حرارت‌ ناشی از بخار آب از داخل دانه‌های پلی‌ اسـتایرن‌ خـارج شـدهو باعث انبساط آن می‌گردد.در اثر خروج این گاز حجم دانه‌های پلیاستایرن تا چهل برابر اندازه‌ی اولیه آنها‌ افـزایش‌ ‌ ‌مـی‌یابد.بعد‌ از عملیاتانبساط دانه‌های منبسط شده برحسب نوع کاربرد قالب‌گیری می‌شوند.

 

پلی استایرن انبساطی برای محیط زیـست و انـسان مـشکلی ایجادنمی‌کند.عدم آسیب‌رسانی به محیط زیست در تمام مراحل ساخت،کاربردو بازیافت‌ دورریز‌ این‌ محصول به چشم مـی‌خورد.فوم پلی استایرن ضدآتش در واقع پلی استایرن‌ مقاوم‌ در برابر آتش می‌باشد.۳

 

کاربرد پلی استایرن در هنرهای تجسمی

 

کاربرد پلی استایرن در رششته‌های مختلف هـنرهای تجسمی‌ مانندمعماری،مجسمه‌سازی،صحنه‌ی‌ نمایش،تئاتر،تزیینات‌ داخـل سـاختمانو طراحی صنعتی حائز اهمیت می‌باشد.ولی رشته هنری که بیشترینبهره را‌ از‌ این‌ مواد در عصر حاضر برده است رشته‌ی حجم‌سازی(مجسمه‌سازی)است.

در کتاب ابزار و مواد و کاربرد‌ آن‌ در‌ هنرهای تجسمی نوشته‌یویلبرت ورهلست ترجمه‌ی حشمت اللّه صباغی این‌گونه آمده:الگوهایفومی بـرای مجسمه‌سازان نسبتا جدید‌ هستند.بدون‌ شک در حین اینکهمجسمه‌سازان بیشتری از شکل‌پذیری آن باخبر می‌شوند،کاربردشگسترش خواهد یافت،وزن کم‌ وسهولت‌ شکل‌پذیری‌ فوم،آن را برایالگوهای بزرگ فوق‌العاده مناسب می‌کند.

 

پلی استیرن(پلی استایرن)،به صورت ورقه‌ای یا بلوکی به‌ راحتیدر‌ دسترس اسـت و مـی‌توان آن را کنده‌کاری کرد،سوهان زد و بهراحتی به شکل‌های‌ بزرگ‌ درآورد.یک‌ سیم برنده‌ی الکتریکی برایبریدن فوم مناسب است.از آنجایی که تنفس بخار حاصل از سوزاندن

 

ویژگی‌های فوم‌ پلی‌ استایرن ضد آتش

 

۱-ضد حریق

۲-عایق حرارتی

 

۳-خواص مکانیکی ایده‌آل(مقاومت در برابر فشار و مبرا‌ نمودنشوک‌ وارده)

 

۴-غیر حـساس بـودن به آب

 

۵-توانایی قالب‌گیری به برش در اشکال مختلف

 

۶-امکان بازیافت

 

۷-هزینه کم به ازای واحد‌ حجم

 

۸-بالا بودن‌ نسبت سختی به وزن،به طوری که قطعات ساختهشده دارای وزن کم و استحکام‌ خوب هستند.

 

۹-دانسیته پایین(دانه‌بندی با تراکم زیاد و کم)

 

موارد مصرف و کاربرد

 

بیش از پنجاه سال است کـه‌ پلیـ‌ استایرن انبساطی در بسیاری ازکاربردهای بسته‌بندی جای خود را باز کرده است.علاوه‌ بر‌ آن اینمحصول در ساخت عایق‌های حرارتی برای‌ ساختمان‌ها،سردخانه‌ها،تونلانجماد‌ و کانتینرهای حمل مواد به کار برده می‌شود.اغلب‌ تولیدکننده‌هادر‌ صنایع مختلف برای عـرضه‌ی مـحصولات تـولیدی خود نیاز به بسته‌بندیدقیق دارنـد تـا در‌ هـنگام‌ حمل و نقل و عرضه‌ محصول‌ خود از‌ آسیبرسیدن‌ به‌ آن‌ها جلوگیری کنند.ویژگی‌هایی نظیر وزن پایین،مقاومتابعادی‌ و حرارتی،پایداری در برابر رطوبت،ضربه‌گیری خوب و قالب‌پذیریعالی پلی استایرن انبساطی در بسته‌بندی‌ و مـحافظت از قـطعات حـساسالکترونیکی نقش بسیار‌ مهمی داشته است.علاوه‌براین پایداری‌ در‌ برابررطوبت و نـیز عـدم فسادپذیری‌ پلی‌ استایرن انبساطی این محصول را دربسته‌بندی مواد دارویی و غذایی شاخص ساخته است.

بررسی کالاهای‌ جایگزین و تجزیه و تحلیل‌ اثرات‌ آنبر‌ مـصرف محصول فوم پلیـ‌ اسـتایرن‌ ضد آتش از جمله‌ پلیمرهایی‌ است که به دلیلداشتن خواص انـبساطی و ویژگی‌های خوب حرارتی و صوتی مواردکاربردی خاصی‌ دارد.رشد‌ مصرف این فوم در جهان در‌ سال‌های‌ اخیربه اهمیت‌ کاربرد‌ و نیز ایجاد زمـینه‌های مـصرف‌ جـدید برای این محصولاشاره می‌کند.

در سال‌های اخیر زمینه‌ی کاربرد جدیدی برای فوم پلی اسـتایرن ضـدآتش‌ بهترین‌ جایگزین برای سفال‌ها و دابیس مورد‌ استفاده‌ در‌ دیوارها‌ وگچ‌بری‌های‌ تزییناتی می‌باشد.در حال‌حاضر‌ کاربرد‌ پلی استایرن انبساطیبه جـای ایـن مـورد،در کشور جایگاه خاص خود را پیدا نکرده به این دلیل‌ کهگزیده‌ی‌ تولیدی‌ پتـروشیمی تـبریز از نـوع ضد آتش نیست‌ و مصرف‌ آن‌ هنوزبه‌ طور‌ کامل از طرف مراجع ذی‌صلاح تأیید نشده است.۱

 

فوم پلی اسـتایرن اسـکترود )SPX( دارای اجـزای هوادار می‌باشد کهآن را در حد متوسط انعطاف‌پذیر می‌سازد،چگالی کم و هدایت حرارتیکم‌ مواد پلی استایرن اکسترود شـده اسـت.فوم پل استایرن در صنایعدستی،مدل‌سازی به‌ویژه مدل‌های معماری استفاده می‌شود.نام تجاریبرای maoforytS یا spx(rocmaof( است که اغلب بـه عـنوانیک نـام عمومی برایت مام فوم‌های پلی‌استایرن‌ به‌ کار می‌رود.

 

تاریخچه‌ی مختصری از پلی استایرن

 

پلی‌استایرن )nerytsyolop( در سال ۱۸۳۹ توسط ادوارد سیمونکشف شد وی عطاری در بـرلین بـود که از صمغ درخت عنبر سائل شرقی )nugteews( ترکی به‌ نام‌ صمغ استراک به دسـت آورد.سـیمون مـتوجهشد از مقطر مواد روغنی بهنام منومر احتمالا با گذشت چند روز ازاکسیداسیون ضخیم شده بود.وی به ایـن‌ فـرآیند‌ لقب ژل‌اکسید داد.

در سال ۱۸۴۵‌ شیمی‌دان‌ انگلیس جان بیلد و شیمی‌دان آلمانیاوت ویلهلم فون هـافمن نـشان دادنـد که این دگرگونی در همان محلیکه استایرل )lorytsatem( قرار داشته است،خالی از اکسیژن‌ بوده‌ است.آنهاماده‌ای به نام )lorytsatem(‌ تـجزیه‌ و تـحلیل کـردند که بعدا نشانداده شد که با مواد شیمیایی به نام dxoloryts یکسان اسـت.درسال ۱۸۶۶ مـارکلن بیرتیلو olehtreB nilecraM مورد شناساییدقیق قرار گرفت و به عنوان یک فرآیند‌ پلیمرتراسیون‌ مرفی شد.

 

شیمی‌دان آلمانی به نا هرمون اشـتاو دیـنگر در سال ۱۹۶۵ درپایان‌نامه‌های شیمی آلی به آن نام حاضر یعنی پلی استایرن داد.۲

 

پلی استایرن با دو علامت تـجاری spe و spx‌ مـعرفی‌ می‌شود.پلی استایرن‌ انبساطی به اختصار spe ،پلی استایرن ضـد اتـش بـا گرانولیسبک وسفید رنگ می‌باشد.این ماده اولین‌بار در سـال‌ ۱۹۵۰ تـولیدگردید.انبساط این محصول در اثر وجود مقداری گاز پنتان است‌ که‌ بهصورت‌ حل نشده در هـنگام تـولید در داخل آن محبوس می‌شود.این گازدر اثـر حـرارت ناشی از بـخار آب ‌‌از‌ داخـل دانـه‌های پلی استایرن خارج شدهو باعث انبساط آن مـی‌گردد.در اثـر خروج این‌ گاز‌ حجم‌ دانه‌های پلیاستایرن تا چهل برابر اندازه‌ی اولیه آنـها افـزایش می‌یابد.بعد از عملیاتانبساط دانه‌های منبسط شده‌ بـرحسب نوع کاربرد قالب‌گیری می‌شوند.

 

پلی اسـتایرن انـبساطی برای محیط زیست و انسان مـشکلی‌ ایـجادنمی‌کند.عدم آسیب‌رسانی به محیط‌ زیست‌ در تمام مراحل ساخت،کاربردو بازیافت دورریز این محصول به چـشم مـی‌خورد.فوم پلی استایرن ضدآتش در واقع پلی استایرن مـقاوم در بـرابر آتـش می‌باشد.۳

 

کاربرد پلی استایرن در هنرهای تجسمی

 

کاربرد پلی اسـتایرن در‌ رشـشته‌های مختلف هنرهای تجسمی مـانندمعماری،مجسمه‌سازی،صحنه‌ی نـمایش،تئاتر،تزیینات داخل ساختمانو طراحی صنعتی حائز اهمیت می‌باشد.ولی رشته هنری که بیشترینبهره را از این مواد در عـصر حـاضر برده است رشته‌ی حجم‌سازی(مجسمه‌سازی)است.

در کتاب ابزار و مـواد‌ و کـاربرد آن در هنرهای تـجسمی نـوشته‌یویلبرت ورهـلست ترجمه‌ی حشمت اللّه صباغی ایـن‌گونه آمده:الگوهایفومی برای مجسمه‌سازان نسبتا جدید هستند.بدون شک در حین اینکهمجسمه‌سازان بیشتری از شکل‌پذیری آن باخبر می‌شوند،کاربردشگسترش خواهد‌ یـافت،وزن‌ کـم وسهولت شکل‌پذیری فوم،آن را برایالگوهای بزرگ فـوق‌العاده مـناسب می‌کند.

 

پلی اسـتیرن(پلی اسـتایرن)،به صـورت ورقه‌ای یا بـلوکی بـه راحتیدر دسترس است و می‌توان آن را کنده‌کاری کرد،سوهان زد و بهراحتی‌ به‌ شکل‌های بزرگ درآورد.یک سیم برنده‌ی الکتریکی برایبریدن فـوم مـناسب اسـت.از آنجایی که تنفس بخار حاصل از سوزاندن فوم ممکن اسـت مـضر یـا سـمی بـاشد بـاید در محلکار تهویه‌ی کاملصورت گیرد.

 

یک تیغه‌ی‌ اره‌ی‌ نواری که از یک انتها‌ کمی‌ در‌ لفاف پیچیده شدهاست یا یک اره‌ی باریک هم برای به وجود آوردن سوراخ و شکل دادنفوم به کار مـی‌رود.قطعات را می‌توان‌ با‌ پودر‌ گچ یا با چسب،به یکدیگرچسباند.بلوک‌ها یا قطعات را‌ می‌توان‌ به صورت موقتی با میخ به هموصل کرد تا گچ خود را بگیرد.درزگیری کردن و اتمام کار را می‌توانبا‌ استفاده‌ از‌ پودر گچ انجام داد.بـعضی از اسـتفاده‌های عمومی فوم بدینقرار است:

 

فوم کنده‌کاری می‌شود،سوهان می‌خورد و صیقل می‌یابد تا شکلنهایی از آن قالب منفی ساخته شده و بافت فوم را‌ دوباره‌ به‌ وجود آورد.

 

برای مثال در کتاب چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازی معاصرتهران که ناشر‌ آن‌ مـوزه هـنرهای معاصر تهران با همکاری موسسههنرهای تجسمی است،در صفحه ۱۷۰ همان کتاب اثر خانم ژیلا‌ مبصرمجسمه‌ای‌ به‌ نام«گفت‌وگو در خیال»ساخته شده از یونولیت،باندگچیاندازه(به تصویر صفحه مراجعه شـود)و(به تـصویر صفحه‌ مراجعه‌ شود)‌ سانتی‌متر دیـده می‌شود.

 

نمونه‌های استفاده حرفه‌ای از یونولیت در مبانی هنر‌ وجود‌ دارد.در‌ کتاب«مبانی و پایه هنرهای تسجمی در مدرسه بازل سوئیس»نوشته‌ی«مان فرد مایر»،ترجمه«ع.شروه»انتشارات اسرار دانش،۱۳۸۰ در‌ بخش‌ آموزش این‌گونه آمده اسـت:در ارتـباط با رنگ به عـنوانیک مـاده‌ی جست‌وجو از طریق‌ تمرینات‌ با‌ یک رنگ یا یونولیت سفیدکه در بسته‌بندی به کار می‌رود توسعه پیدا می‌کند.این ترکیبات‌ وکمپوزیسیون‌ها‌ با کاربرد یونولیت سفید که در بسته‌بندی به کار می‌رودتوسعه پیدا می‌کند.این تـرکیبات،کمپوزیسیون‌ها‌ بـا‌ کاربرد‌ یونولیت سفیدکه در بسته‌بندی به کار می‌رود توسعه پیدا می‌کند.این ترکیبات وکمپوزیسیون‌ها با کاربرد اصلی‌ مواد‌ آنها ارتباط ندارد و در تمرین‌هایاز طریق شکستن،بریدن و لایه‌لایه قرار دادن،از‌ این‌ ماده‌ استفادهمی‌شود.(ص ۲۶۶ و ۲۶۵)

 

استفاده از پلی‌استایرن در هـنر معماری

 

در حال‌حاضر از‌ پلی‌استایرن‌ در‌ هنر معماری معاصر به دو صورتاستفاده می‌شود؛یکی این‌که به عنوان مصالح ساخت‌ اولیه‌ ساختمان بعداز اسـکلت‌بندی در سقف‌ها و دیوارهای ساختمان به کار گرفته می‌شودکه عاییق بسیاری خوبی بـرای‌ تـبادل‌ حـرارت می‌باشد،مورد دیگر استفادهاز پلی‌استایرن در هنر معماری برای تزیینات ساختمان می‌باشد‌ که‌ بهصورت قرنیس‌های پنجره(شکل الف)درب و دیوارهای سـاختمان‌ ‌ ‌وهـم‌چنین‌ به‌ عنوان قالب منفی بتون‌ریزی بوده(شکل ب)یا درساخت‌ باغچه‌های‌ کوچک و گلدان‌های بزرگ بـه کـار بـرده می‌شود.

 

ماکت‌سازی با‌ پلی‌استایرن:

 

در کشورهای اروپایی برای ساخت‌ ماکت‌های‌ راه‌آهن به‌خصوصبخش‌ توپوگرافی‌ از‌ پلی‌استایرن استفاده مـی‌شود و بعد بر‌ روی‌ آن،وسایل و امکانات ایستگاه‌های راه‌آهن که شامل درخت‌ها،پوشش فضایسبز،خانه‌ها،پست مأمور راه آهـن،قطارها‌ و غیره نصب می‌شود.

در ایران تـنها مـاکت‌ بزرگی که به صورت‌ توپوگرافی‌ ساخته شدهاست ماکت والفجر ۸ می‌باشد‌ که در موزه دفاع مقدس کرمان قرار دارد.این ماکت که دارای ویژگی‌های خاص‌ خود‌ می‌باشد روایت جانبازی‌ها،رشادت‌ها و ایثارگری‌های‌ رزمندگان‌ اسلام‌ است که حـدود‌ ۴۱‌ روز بهطول انجامیده است.این‌ عملیات‌ که در مرز آبی کشور عراق و در منطقهفاو صورت گرفته است،در قالب ماکت‌ و الفجر ۸ با استفاده از پخشفیلم‌ عملیات،حرکت‌ تجهیزات جنگی‌ و جلوه‌های‌ ویژه در روی آنمانند‌ سقوط هواپیمای جنگی،حرکت تانک‌های دشمن،آتش تـیربارهاو غـیره نمایش داده شده است.توپوگرافی‌ای که صحنه‌ی عملیات برروی‌ آن‌ انجام می‌شود با تجربه‌های جدید از‌ ماکت‌سازی‌ به‌ صورت‌ یک

 

فوم ممکن است مضر‌ یا‌ سمی باشد باید در محلکار تهویه‌ی کاملصورت گیرد.

 

یک تیغه‌ی اره‌ی نواری کـه از یـک انتها کمی‌ در‌ لفاف‌ پیچیده شدهاست یا یک اره‌ی باریک هم‌ برای‌ به‌ وجود‌ آوردن‌ سوراخ‌ و شکل دادنفوم به کار می‌رود.قطعات را می‌توان با پودر گچ یا با چسب،به یکدیگرچسباند.بلوک‌ها یا قـطعات را مـی‌توان به صورت موقتی با میخ به هموصل کرد‌ تا گچ خود را بگیرد.درزگیری کردن و اتمام کار را می‌توانبا استفاده از پودر گچ انجام داد.بعضی از استفاده‌های عمومی فوم بدینقرار است:

 

فوم کنده‌کاری می‌شود،سوهان می‌خورد و صیقل مـی‌یابد تـا‌ شـکلنهایی‌ از آن قالب منفی ساخته شده و بـافت فـوم را دوبـاره به وجود آورد.

 

برای مثال در کتاب چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازی معاصرتهران که ناشر آن موزه هنرهای معاصر تهران با‌ همکاری‌ موسسههنرهای تجسمی است،در صفحه ۱۷۰ هـمان کـتاب اثـر خانم ژیلا مبصرمجسمه‌ای به نام«گفت‌وگو در خیال»ساخته شده از یـونولیت،باندگچیاندازه سانتی‌متر دیده می‌شود.

 

نمونه‌های استفاده حرفه‌ای از یونولیت در مبانی هنر وجود دارد.در کـتاب«مبانی و پایـه هـنرهای تسجمی در مدرسه بازل سوئیس»نوشته‌ی«مان فرد مایر»،ترجمه«ع.شروه»انتشارات اسرار‌ دانش،۱۳۸۰‌ در بخش آمـوزش این‌گونه‌ آمده‌ است:در ارتباط با رنگ به عنوانیک ماده‌ی جست‌وجو از طریق تمرینات با یک رنگ یا یونولیت سـفیدکه در بـسته‌بندی بـه کار می‌رود توسعه پیدا می‌کند.این ترکیبات وکمپوزیسیون‌ها با کاربرد یونولیت‌ سـفید‌ کـه در بسته‌بندی به کار می‌رودتوسعه پیدا می‌کند.این ترکیبات،کمپوزیسیون‌ها با کاربرد یونولیت سفیدکه در بسته‌بندی به کار می‌رود تـوسعه پیـدا مـی‌کند.این ترکیبات وکمپوزیسیون‌ها با کاربرد اصلی مواد آنها ارتباط ندارد‌ و در تمرین‌هایاز‌ طریق شـکستن،بریدن و لایـه‌لایه قـرار دادن،از این ماده استفادهمی‌شود.(ص ۲۶۶ و ۲۶۵)

 

استفاده از‌ پلی‌استایرن در هنر معماری

 

در حال‌حاضر از پلی‌استایرن در هنر معماری مـعاصر‌ بـه‌ دو‌ صـورتاستفاده می‌شود؛یکی این‌که به عنوان مصالح ساخت اولیه ساختمان بعداز اسکلت‌بندی در سقف‌ها و دیوارهای ساختمان بـه ‌‌کـار‌ گرفته می‌شودکه عاییق بسیاری خوبی برای تبادل حرارت می‌باشد،مورد دیگر استفادهاز پلی‌استایرن در‌ هـنر‌ مـعماری‌ بـرای تزیینات ساختمان می‌باشد که بهصورت قرنیس‌های پنجره(شکل الف)درب و دیوارهای ساختمان وهم‌چنین به عنوان‌ قـالب مـنفی بتون‌ریزی بوده(شکل ب)یا درساخت باغچه‌های کوچک و گلدان‌های بزرگ به کار‌ برده می‌شود.

ماکت‌سازی بـا پلی‌استایرن:

 

در کشورهای اروپایی برای ساخت ماکت‌های راه‌آهن به‌خصوصبخش توپوگرافی از پلی‌استایرن استفاده می‌شود و بعد بر روی آن،وسایل و امـکانات ایـستگاه‌های راه‌آهن که شامل درخت‌ها،پوشش فضایسبز،خانه‌ها،پست مأمور راه‌ آهن،قطارها و غیره نصب می‌شود.

در ایران تـنها مـاکت بـزرگی که به صورت توپوگرافی ساخته شدهاست ماکت والفجر ۸ می‌باشد که در موزه دفاع مقدس کرمان قـرار دارد.ایـن مـاکت که دارای ویژگی‌های‌ خاص‌ خود می‌باشد روایت جانبازی‌ها،رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام است کـه حـدود ۴۱ روز بهطول انجامیده است.این عملیات که در مرز آبی کشور عراق و در منطقهفاو صورت گرفته است،در قالب‌ ماکت‌ و الفـجر ۸ بـا استفاده از پخشفیلم عملیات،حرکت تجهیزات جنگی و جلوه‌های ویژه در روی آنمانند سقوط هواپیمای جنگی،حرکت تـانک‌های دشـمن،آتش تیربارهاو غیره نمایش داده شده است.توپوگرافی‌ای که صـحنه‌ی‌ عـملیات‌ بـرروی آن انجام می‌شود با تجربه‌های جدید از ماکت‌سازی بـه صـورت یک اثر هنری ماندگار در سال ۱۳۷۶ به مساحت ۲۵۰ متر مربع ساخته شدهو از مواد پلی‌استایرن برای اجـرا‌ و تـجسم‌ دریا و رودخانه‌ها،سنگرها،خاکریزها و ساختمان‌ها‌ به‌ طـور‌ وسـیع استفاده و سـپس بـا پتـینه‌سازی ونقاشی بر روی آنها،تکمیل شده است.

 

مهدی محمدیان:موزه دفاع مقدس کرمان،ماکت والفجر‌ ۸،۲۵۰‌ متر‌ مربع

 

ساخت نقش برجسته با پلی‌استایرن:

 

یکی از هنرهای باستانی‌ ایـران‌ هـنر نقش برجسته می‌باشد که ازنمونه‌های حـجاری بر روی سنگ در بناهای تـخت‌جمشید،باقیماندهاز دوران هـخامنشی می‌باشد.ولی در دوران معاصر،برای‌ اجرای‌ هنرنقش‌برجسته‌ از ابـزارهای جـدید و موادهایی بهره می‌برند که در صنعتپتروشیمی‌ درست می‌شوند،که از جمله آن می‌توان به مواد پلی‌استایرناشاره کـرد.نقش‌برجسته‌ی سـالن غذاخوری هتل آپارتمانی که بـه سـفارشصندوق بـازنشستگان‌ مس‌ سرچشمه‌ و بـه مـساحت ۲۱ متر مربع می‌باشد،از هـمین مـواد ساخته شده‌ است.موضوع‌ این نقش‌برجسته معرفی بناهایتاریخی و صنعتی منطقه استان کرمان می‌باشد که بـر روی دیـوار ضلعغربی سالن‌ غذاخوری‌ صندوق‌ بازنشستگان مـس سـرچشمه کرمان اجـراشده اسـت و از طـرف راست به چپ‌نمایی‌ از‌ یـخدان‌ مویدی،سردر و پشتبام مدرسه ابراهیم خان،ارگ بم،درخت خرما،مقبره شاه نعمت اللّه ولی،باغ شاهزاده ماهان‌ و کارخانه‌ مس سـرچشمه را شـامل می‌شود.

مراحل انجام نقش‌برجسته:

 

۱-پیاده کردن طرح اولی بر روی پلی‌استایرن بـه‌ مـقیاس‌ ۱۳ برابر.

 

۲-برش پلیـ‌استایرن و پرداخـت نـهایی به وسیله سمباده

 

۳-آماده کـردن بـرش‌های پلی‌استایرن بر‌ روی‌ تخته‌ چند لایه بهصخامت ۱۲ میلی‌متر و ابعاد یک متر و ۲۴ سانتی‌متر در ۲ متر‌ و ۴۸سانتی‌متر.

 

۴-پتینه کردن و نصب بـلوک‌ها بـر روی دیـوار و سپس رنگ‌آمیزینهایی

مهدی محمدیان:ضلع غربی سـالن غـذاخوری صـندوق بـازنشستگان مـسسرچشمه کـرمان اندازه (به تصویر صفحه مراجعه شود)سانتی‌متر

 

چاپ نقش‌سازی‌ با پلی‌استایرن:

 

بعد از استفاده از پلی‌استایرن در هنر معماری،حجم‌سازی ونقش‌برجسته،می‌توان از آن‌ به‌ عنوان‌ یک بافت در شیوه‌ی چاپ نقشسازی بهره جست،به همین لحاظ تعدادی از دانشجویان از یـونولیت(پلی‌استایرن)در‌ ایجاد‌ بافت‌ جدید یا تکرار نقش به عنوان مهر درتجربه نقاشی سطح سه جهت‌ بیان‌ شخصی استفاده کرده‌اند.تلفیق چاپحکاکی گود و برجسته از دیگر نوآوری‌های است که بعضی از هنرمنداندر قالب‌ تک‌چاپ(چاپ‌ نـقش‌سازی)به عـنوان یک اثر هنری در معرضنمایش مخاطبان خود قرار می‌دهند.در هنر‌ مدرن‌ و پست‌مدرن کهمرزی برای ارائه آثار هنری‌ قائل‌ نیست‌ و بیشتر به نتیجه منحصربه‌فردبودن اثر در‌ راستای‌ القای مفهوم بها می‌دهند،به کارگیری تـکنیک‌هایمختلف چـاپ که هم‌اکنون در هنر جهان مورد‌ بررسی‌ و مطالعه قرارگرفته،می‌تواند به این‌ مهم‌ کمک کند.(محمدیان‌ ۱۳۸۶:ص‌ ۴۴)

 

کار دانشجویی(کبوترها با چاپیونولیتکار شده‌اند) اثر هنری ماندگار در سال‌ ۱۳۷۶‌ به مساحت ۲۵۰ متر مربع‌ ساخته‌ شدهو از مواد پلی‌استایرن برای اجرا و تجسم دریا و رودخانه‌ها،سنگرها،خاکریزها و ساختمان‌ها‌ به‌ طور وسیع اسـتفاده و سـپس‌ با‌ پتینه‌سازی‌ ونقاشی بـر رویـ‌ آنها،تکمیل‌ شده است.

مهدی محمدیان:موزه دفاع مقدس کرمان،ماکت والفجر ۸،۲۵۰ متر مربع

 

ساخت نقش برجسته با پلی‌استایرن:

 

یکی از‌ هنرهای‌ باستانی ایران هنر نقش برجسته می‌باشد‌ که‌ ازنمونه‌های حجاری‌ بر‌ روی‌ سنگ در بناهای تخت‌جمشید،باقیماندهاز‌ دوران هـخامنشی مـی‌باشد.ولی در دوران معاصر،برای اجرای هنرنقش‌برجسته از ابزارهای جدید و موادهایی بهره می‌برند‌ که‌ در صنعتپتروشیمی درست می‌شوند،که از جمله‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ مواد‌ پلی‌استایرناشاره کرد.نقش‌برجسته‌ی سالن‌ غذاخوری‌ هتل آپارتمانی که به سفارشصندوق بازنشستگان مس سرچشمه و بـه مـساحت ۲۱ متر مـربع می‌باشد،از همین‌ مواد‌ ساخته‌ شده است.موضوع این نقش‌برجسته معرفی بناهایتاریخی و صنعتی‌ منطقه‌ استان‌ کرمان‌ می‌باشد‌ که بـر روی دیوار ضلعغربی سالن غذاخوری صندوق بازنشستگان مس سرچشمه کرمان اجراشده اسـت و از طـرف راسـت به چپ‌نمایی از یخدان مویدی،سردر و پشتبام مدرسه ابراهیم‌ خان،ارگ بم،درخت خرما،مقبره شاه نعمت اللّه ولی،باغ شاهزاده ماهان و کارخانه مـس ‌ ‌سـرچشمه را شامل می‌شود.

مراحل انجام نقش‌برجسته:

 

۱-پیاده کردن طرح اولی بر روی پلی‌استایرن به مقیاس ۱۳ برابر.

 

۲-برش پلی‌استایرن و پرداخت‌ نهایی به وسـیله سمباده

 

۳-آماده کـردن بـرش‌های پلی‌استایرن بر روی تخته چند لایه بهصخامت ۱۲ میلی‌متر و ابعاد یک متر و ۲۴ سانتی‌متر در ۲ متر و ۴۸سانتی‌متر.

 

۴-پتینه کردن و نصب‌ بـلوک‌ها بر روی دیوار و سپس رنگ‌آمیزینهایی

مهدی محمدیان:ضلع غربی سالن غذاخوری صندوق بازنشستگان مـسسرچشمه کرمان اندازه (به تـصویر صـفحه‌ مراجعه‌ شود)سانتی‌متر

 

چاپ نقش‌سازی با پلی‌استایرن:

 

بعد از‌ استفاده‌ از پلی‌استایرن در هنر معماری،حجم‌سازی ونقش‌برجسته،می‌توان از آن به عنوان یک بافت در شیوه‌ی چاپ نقشسازی بهره جست،به همین لحاظ تعدادی از دانشجویان از‌ یونولیت(پلی‌استایرن)در‌ ایجاد بافت جدید یا‌ تکرار‌ نقش به عنوان مـهر درتجربه نقاشی سطح سه جهت بیان شخصی استفاده کرده‌اند.تلفیق چاپحکاکی گود و برجسته از دیگر نوآوری‌های است که بعضی از هنرمنداندر قالب تک‌چاپ(چاپ نقش‌سازی)به عنوان یک‌ اثر‌ هنری در معرضنمایش مخاطبان خود قرار می‌دهند.در هـنر مـدرن و پست‌مدرن کهمرزی برای ارائه آثار هنری قائل نیست و بیشتر به نتیجه منحصربه‌فردبودن اثر در راستای القای مفهوم بها می‌دهند،به‌ کارگیری‌ تکنیک‌هایمختلف چاپ‌ که هم‌اکنون در هنر جهان مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته،می‌تواند به ایـن مـهم کمک کند.(محمدیان ۱۳۸۶:ص ۴۴)

به‌کارگیری پلی‌استایرن در طراحی صنعتی:

 

پلی‌استایرن ‌‌در‌ رشته طراحی صنعتی به لحاظ ارزان بـودن مـواد اولیه‌اش و صخامت‌های مختلف و هم‌چنینبرش‌ راحت‌ و آسان با استفاده از دستگاه‌های برش CNC یا دستی و سوهان‌کاری و پرداخت برای‌ ساخت اندازهواقعی بدون ماشین و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اینجا تصویر‌ اسخت ماکت ماشین نـظامی‌ آوردهـ‌ شـده است:

ساخت ماکت مـاشین نـظامیبه انـدازه واقعیبا پلی‌استایرن

 

نتیجه‌گیری

 

برای آموزش هر فن و حرفه‌ای آشنایی با ابزار و مصالح دستی برای یادگیری و حفظ محیط آزمون و خطامهم‌ می‌باشد.برای مثال در تمامی دانشگاه‌های هـنری دانـشجویان بـا چاپ دستی آشنایی پیدا می‌کنند و تأثیراتبافت،فرم و اسلوب‌های چـاپ در بـیان تصویری شناخت پیدا می‌کنند.سپس با این تجربیات از امکانات پیشرفتهدیجیتالی و صنعتی‌ در فضای حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند چه‌بسا اگر شناخت اولیه نـباش حـتی اگـر پیشرفته‌ترینامکانات و وسایل را در اختیار داشته باشند نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.

در دنیای مـعاصر هرچه دسترسی به این‌ امکانات‌ و وسایل کمک‌آموزشی و سهل‌الوصول بودن آنها بهترباشد ایده‌ها و نگرش‌های علمی و هنری بهتر به ثـمر مـی‌رسد و از طـرف دیگر فراوانی مواد اولیه پلی‌استایرنجهت انجام بعضی از‌ پروژه‌های‌ حجم‌سازی،طراحی صنعتی،کارگاه چـاپ و بـسته‌بندی و…آسان‌تر و ارزان‌ترتمام می‌شود.

 

در کشورهای پیشرفته دنیا و در اغلب فعالیت‌های عمرانی،صنعتی و هنری از ماده پلی‌استایرن به طورفراوان استفاه می‌شود مـتأسفانه در کـشور‌ مـا‌ کمتر‌ به آن توجه شده است‌ و در‌ حال‌حاضر بخشی از آن درساختمان‌سازی استفاده می‌شود و در بخش‌های دیـگر بـه‌خصوص در فـضای هنری به آن کمتر بها داده شده‌ استاز‌ این‌رو‌ استفاده از این ماده می‌تواند به نتیجه‌ی خـوبی‌ در‌ بـخش آمـوزش و ایجاد خلاقیت در فضاهای هنریکشورمان به‌وجود آورد.

 

پی‌نوشت:

 

(۱)- gro.aidepikiw.www

(۲)- gro.aidepikiW.www

 

(۳)-سایت علمی دانشجویان ایران/علوم پایه/شیمی/شیمی الی/پلیاستایرن‌ انبساطی‌ ,۲۴۶۰۷-t/evihcra/murof/rI.ujhsenad.www‌ ۹۰۰۲/۹۱mth

 

منابع:

 

{E1-ورهلست،ویلبرت،کاتب ابزار و مواد و کـاربرد آن در هـنرهای‌ تجسمی،ترجمه‌ی حشمت اله صباغی،تهران:کارگاه هنر،۱۳۶۹،چاپ دوم.

۲-کتاب چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازی معاصر تهران که ناشر آن موزههنرهای مـعاصر تـهران بـا‌ همکاری‌ موسسه‌ هنرهای تجسمی است.

 

۳-فصلنامه تحلیلی پژوهشی دانشکده هنر،دانشگاه شاهد،سال سوم،شماره پنج،زمستان سال‌ ۱۳۸۶،مهدی‌ مـحمدیان،بررسی جـایگاه چاپحکاکی در هنر معاصر ایران و جهان،صفحه ۳۴٫

 

۴-مایر،مان فرد مبانی و پایه هنرهای تجسمی‌ در‌ مدرسه‌ بازل سـوئیس،ترجمه‌ی،ع.شروه،تهران:اسرار دانش،۱۳۸۰٫

 

سایت عـلمی دانـشجویان ایران علوم پایه،شیمی،شیمی آلی،پلیاستایرن انبساطی

 

lmth2 4607-t/evihcra/murof/ri.ujhsenaD.www‌ ۹/۲/۹۰۰۲‌

 

۶- selroF yb slairetam etisopmoc & ssalgrebiF skooB pH yb dehsilbuP-driA

 

۷- -loH nhoT noitcudorp‌ ertaeht‌ detartsuIII‌ ۲۰۰۲-sseraP lavoF yb dehsilbup-yawol yb ediug

 

۸- gro.aidepikiW.www E}

 

به‌کارگیری پلی‌استایرن در طراحی صنعتی:

 

پلی‌استایرن در‌ رشته‌ طراحی صنعتی به لحاظ ارزان بودن مواد اولیه‌اش و صـخامت‌های مـختلف و هم‌چنینبرش‌ راحت‌ و آسان با استفاده از دستگاه‌های برش CNC یا دستی و سوهان‌کاری و پرداخت بـرای‌ سـاخت‌ انـدازهواقعی بدون ماشین و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اینجا تصویر اسخت‌ ماکت‌ ماشین‌ نظامی آورده شده است:

 

ساخت مـاکت ماشین نظامیبه اندازه واقعیبا پلی‌استایرن

 

نتیجه‌گیری

 

برای آموزش‌ هر‌ فن و حرفه‌ای آشنایی با ابزار و مـصالح دسـتی برای یادگیری و حفظ‌ محیط‌ آزمون و خطامهم می‌باشد.برای مثال در تمامی دانشگاه‌های هنری دانشجویان با چاپ دستی آشـنایی پیـدا‌ می‌کنند‌ و تأثیراتبافت،فرم و اسلوب‌های چاپ در بیان تصویری شناخت پیدا می‌کنند.سپس با این‌ تـجربیات‌ از امـکانات پیشرفتهدیجیتالی و صنعتی در فضای حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند چـه‌بسا اگـر شـناخت اولیه نباش حتی‌ اگر‌ پیشرفته‌ترینامکانات و وسایل را در اخـتیار داشـته باشند نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.

در دنیای‌ معاصر هرچه دسترسی به این امکانات و وسایل‌ کـمک‌آموزشی‌ و سـهل‌الوصول بودن آنها بهترباشد ایده‌ها و نـگرش‌های‌ عـلمی و هنری بـهتر بـه ثـمر می‌رسد و از طرف دیگر فراوانی مواد‌ اولیـه‌ پلیـ‌استایرنجهت انجام بعضی از پروژه‌های‌ حجم‌سازی،طراحی‌ صنعتی،کارگاه چاپ‌ و بسته‌بندی‌ و…آسان‌تر و ارزان‌ترتمام می‌شود.

 

در کشورهای پیشرفته‌ دنـیا‌ و در اغـلب فعالیت‌های عمرانی،صنعتی و هنری از ماده پلی‌استایرن بـه طورفراوان‌ استفاه‌ می‌شود مـتأسفانه در کـشور ما کمتر‌ به آن توجه شـده‌ اسـت‌ و در حال‌حاضر بخشی از‌ آن‌ درساختمان‌سازی استفاده می‌شود و در بخش‌های دیگر به‌خصوص در فضای هنری به آنـ‌ کـمتر‌ بها داده شده استاز این‌رو‌ اسـتفاده‌ از‌ ایـن مـاده می‌تواند‌ به‌ نـتیجه‌ی خـوبی در بخش‌ آموزش‌ و ایجاد خـلاقیت در فـضاهای هنریکشورمان به‌وجود آورد.

 

پی‌نوشت:

 

(۱)- gro.aidepikiw.www

(۲)- gro.aidepikiW.www

 

(۳)-سایت علمی دانشجویان‌ ایران/علوم‌ پایه/شیمی/شیمی الی/پلیاستایرن انبساطی ,۲۴۶۰۷-t/evihcra/murof/rI.ujhsenad.www 9002/91mth

 

منابع:

 

{E1-ورهلست،ویلبرت،کاتب ابزار‌ و مواد‌ و کاربرد‌ آن در هنرهای تجسمی،ترجمه‌ی‌ حـشمت اله صـباغی،تهران:کارگاه هنر،۱۳۶۹،چاپ دوم.

۲-کتاب چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازی معاصر تـهران کـه ناشر آن مـوزههنرهای مـعاصر‌ تـهران‌ با همکاری موسسه هـنرهای تجسمی است.

 

۳-فصلنامه تحلیلی‌ پژوهشی‌ دانشکده‌ هنر،دانشگاه‌ شاهد،سال سوم،شماره پنج،زمستان‌ سال‌ ۱۳۸۶،مهدی محمدیان،بررسی جایگاه چاپحکاکی در هنر مـعاصر ایـران و جهان،صفحه ۳۴٫

 

۴-مایر،مان فرد مبانی و پایه هنرهای‌ تـجسمی‌ در‌ مـدرسه بـازل سـوئیس،ترجمه‌ی،ع.شروه،تهران:اسرار دانش،۱۳۸۰٫

 

سایت عـلمی دانشجویان ایران‌ عـلوم‌ پایـه،شیمی،شیمی‌ آلی،پلیاستایرن‌ انبساطی

 

lmth2‌ ۴۶۰۷-t/evihcra/murof/ri.ujhsenaD.www 9/2/9002

 

۶- selroF yb slairetam etisopmoc & ssalgrebiF skooB pH yb dehsilbuP-driA

 

۷- -loH nhoT noitcudorp ertaeht detartsuIII 2002-sseraP lavoF yb dehsilbup-yawol yb ediug

 

۸- gro.aidepikiW.www‌ E}

 

پایان مقالهپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گالری swallow میباشد و کپی با ذکر منبع بلامانع است. | طراحی و اجرا : گروه طراحی سناتور